Home   Oferta

Oferta

Wykonujemy:

 • diagnozę możliwości intelektualnych (diagnozę psychologiczną),
 • diagnozę gotowości szkolnej,
 • diagnozę pedagogiczną opóźnień i zaburzeń rozwojowych (niepełnosprawności, trudności edukacyjne, gotowość szkolna, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • diagnozę logopedyczną,
 • diagnozę Integracji Sensorycznej
 • diagnozę na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju
 • diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych ucznia starszego i dorosłych

Oferujemy:

 • pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży: mających trudności ze spożywaniem posiłków, spaniem, wypróżnianiem się, przeżywających silny niepokój w sytuacji rozstania, przejawiających zachowania agresywne i autoagresywne, doświadczających trudności w kontaktach z rówieśnikami, wycofanych, apatycznych, smutnych, z diagnozą zaburzeń rozwojowych (ze spektrum autyzmu) i psychicznych, doświadczających trudności rodzinnych, takich jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, przemoc
 • pomoc w formie terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: terapia pedagogiczna stymulująca rozwój myślenia matematycznego
 • terapię polisensoryczną z elementami terapii ręki
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię logopedyczną
 • pomoc w wyborze szkoły i przyszłego zawodu – doradztwo zawodowe,
 • psychoterapię indywidualną i rodzinną,
 • coaching rodzicielski/life,
 • socjoterapię,
 • warsztaty dla rodziców nt. gotowości szkolnej,
 • „Szkoła dla rodziców”, warsztaty umiejętności wychowawczych,
 • promocję zdrowia- indywidualne konsultacje z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi dotyczące:
  • możliwości wspierania rozwoju poprzez odpowiednią diagnostykę medyczną oraz żywienie,
  • planowanie całościowego procesu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością,
  • wyjaśnienia sytuacji medycznej dziecka w kontekście celowości podejmowania
   działań leczniczych/rehabilitacyjnych,

Wydajemy opinie, w tym:

 • Opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
 • Opinie w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 • Opinie w sprawie zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego
 • Opinie w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą oraz przedszkolnego poza przedszkolem
 • Opinie w sprawie nauki w klasie terapeutycznej lub w oddziale przysposabiającym do pracy
 • Opinie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Inne opinie w sprawach dotyczących nauki i wychowania